64th: Yuri Sugiyama
Wednesday, 4 November 2020 - 13:00