65th: Nobuhiko Nakazawa
Wednesday, 18 November 2020 - 13:00